Simplify3D Rostock 301
HEMEYLA Home Vervolg Hoera Paniek Duplicator i3 Simplify3D Rostock 301 Simplify3D Rostock 301
HEMEYLA - 3D Printing..- Simplify3D - Rostock 301.

Wat is nu het probleem Simplify3D kan niet goed overweg met deze printer.

Ik heb dus deze onderdelen op de foto’s geprint met Repetier-Host V1.6.2

het gaat wel maar zeer moeilijk hij haalt het niet bij het gemak en de mogelijkheden van Simplify3D,

het probleem met Simplify3D is dat hij niet goed een extruders met drie kleuren overweg kan.

Na dit alles ben ik nog steeds niet tevreden dan toch maar eens een mailtje sturen naar Simplify3D.


Dit heb ik in de e-mail gezet.

Short Description:
Print met 2.1 Repetier-Host

Issue Details:
Rostock 301 is an affordable desktop 3D printer for tech enthusiasts, serious hobbyists and educators. This printer provides you with excellent printability and triple-color, mix color capability, offering an intuitive 3D printing experience.

Operating System:
Windows

Printer:
Geeetech Rostock 301 3D Printer

Attachment:
geeetech-rostock-301-user-manual.pdf


Tot mijn grote verbazing had ik al zeer snel een e-mail terug met wel een zeer zeer goed bericht.


Thanks for your interest in our software, Herman, and thank you for contacting Simplify3D support. We're constantly working towards being the most universally applicable piece of software for your 3D printers. We have been working on a profile for this printer. Please let me know if you would be interested in testing the profile and providing some feedback.


Bedankt voor uw interesse in onze software, Herman, en dank u contact Simplify3D ondersteuning. We zijn voortdurend streven naar de meest universeel toepasbaar stukje software voor 3D-printers. We hebben gewerkt aan een profiel voor deze printer. Laat het me weten als je geïnteresseerd bent in het testen van het profiel en het verstrekken van een aantal feedback zou zijn.

Dit is mijn andwoort.  7-10-2016


Goedemiddag, ik ben zeer blij met uw bericht, ben bereid om met dat profiel te testen en u op de hoogte te houden wat de een en oud zijn met foto’s en commentaren, en met de instelling die ik maak om te testen.

Ik heb een website waar ik het een & ander op publiceer voor de hobbyist, ik kan daar foto’s plaatsen en het commentaar plaatsen, of dit alles gewoon per e-mail naar u toesturen.

De communicatie is misschien wat moeilijk, omdat ik geen Engels spreek en schrijf, ik ga dus alles vertalen in Google, ik hoop van harte dat u daar genoegen mee neemt.v

Inmiddels verblijf ik met de vriendelijke groeten Herman Meijer.


Good afternoon, I am very happy with your message, be prepared to test with that profile and keep you informed about what the old one and with photos and comments, and the institution that I create for testing.

I have a website where I publish on one thing and another for the hobbyist, I can post pictures and post comments, or all this just an e-mail send to you.

The communication may be a bit difficult because I do not speak English and write, so I'm going to translate everything into Google, I hope that you are pleased with it neemt.v

Meanwhile I stay with friendly


16-11-2016


Zo we zijn nu ruim een maand verder, de hele maand aan het experimenteren geweest met Simplify3D en Rostock 301.

Inmiddels heb ik zes rol filament opgemaakt aan dit experiment, toch weer zo’n slordige € 120 gekost.

Maar dan heb je ook wat zeggen ze weleens, jammer genoeg ben ik er nog lang niet uit, het wordt wel steeds beter, maar het is een gigantische klus.

In het begin was ik al meer dan drie dagen nodig om het Profile in te stellen zodat ik werkelijk met drie kleuren kon printen.

Ik ben er nog lang niet mee klaar, zelfs vandaag nog weer een verandering in de instelling gedaan, toch nog weer een instelling over het hoofd gezien, een van de problemen is dat het programma in het Engels is en dat is niet mijn sterkste punt.

Nu moet ik ook toegeven dat de Rostock een heel erg moeilijk printer is, dat heeft alles te maken met dat het een Delta printer is die gedraagt zich totaal anders als mijn Duplicator vier en Duplicator i3.

Ik heb de Rostock alleen maar gekocht omdat hij de mogelijkheid had om drie kleuren te printen, maar ik ben nu wel zover dat ik nooit meer een Delta printer koop, het systeem is te gecompliceerd en zeer onnauwkeurig.

En daarbij moet het filament vanaf de transport motoren en weg afleggen van zeker een halve meter, en dit geeft de nodige problemen, het veert allemaal een beetje het filament heeft geen continue transport.

Dat is wel een oplossing voor maar voorlopig even niet, en er zullen ook andere stappenmotor’s opmoeten van 0,9° in plaats van 0,18°, als ik een redelijk aan het printen krijg dan denk ik dat ik daar nog wel aan begin.

We are now more than a month later, the whole month have been experimenting with Simplify3D and Rostock 301.

Meanwhile I have made six filament role in this experiment, still cost about € 120 sloppy weather.

But then you have what they say sometimes, unfortunately I am not far off, it's getting better, but it is a mammoth task.

In the beginning I needed more than three days to set the Profile so I really could print with three colors.

I'm not finished with it, even today made another change in the institution, still weather seen setting over the head, one of the problems is that the program is in English and it is not my strongest point.

Now I must admit that Rostock is a very difficult printer that has everything to do with the Delta printer which behaves completely differently if my Duplicator Duplicator four and i3.

I only bought the Rostock because he had the ability to print three colors, but I am now so far that I never buy more Delta printer, the system is too complicated and very inaccurate.

And while the filament from the transport and road bikes passing definitely needs half a meter, and this gives some problems, it all springs a little filament has no continuous transport.

That is a solution but for now here is not, and there will be another stepping motor's opmoeten 0.9 ° instead of 0.18 °, as I reasonably get to printing than I think I still have to start there.

16-11-2016


Dit is dan het eindresultaat, ben eigenlijk wel redelijk tevreden ondanks dat de kwaliteit van de Rostockprinter te wensen overlaat.

Wat Simplify3D betreft heb ik nog wel een paar opmerkingen.

Om met 3 kleuren printer te werken zijn de instelling zeer gecompliceerd.

Het is wel te doen maar je bent wel enig inzicht nodig wat alle instellingen nu precies beogen, ik kan dit niet goed inschatten voor iemand die pas begint te printen, bij mij is er vier jaar ervaring achter de hand.

Mijn zoon Mischa en ik bellen dan ook wel een paar keer per week om onze bevindingen aan elkaar mee te delen, en dit mag je wel uniek noemen.

Mischa is de eigenaar van een Felix 3D printer en een laserprinter om figuren in verschillende materialen te branden.

Hij komt al meer dan drie jaar zo nu en dan een lang weekend hier dan brengt hij zijn twee printers mee en zijn computer, en dan gaan we het hele weekend uitproberen wat onze vijf printers van mogelijkheden hebben.

De ervaring en de kennis die we hiermee opdoen is van essentieel belang voor het goed slagen in het oplossen van de problemen met onze printers.

Wij zijn steeds aan het proberen om de problemen met het 3D printen op te lossen, wij zijn er samen ook over eens dat de basis van het 3D printen veel te wensen overlaat.

Bijna alle instellingen die wij maken zijn bedoeld om de basis van het 3D printen te compenseren, met andere woorden we moeten allemaal trucjes uithalen om te voorkomen dat er iets niet gaat zoals wij wensen.

En dat heeft alles te maken dat in principe de basis van het 3D printen niet correct is.

Normaal gesproken wordt er geprint met een Nozzle diameter van 0,3 mm, doordat wij allebei pogingen doen om het niet haalbare toch te kunnen.

Gebruiken wij standaard een Nozzle van 0,2 mm en als het er werkelijk op aankomt wordt er een Nozzle zullen van 0,1 mm geplaatst, en een laaghoogte van 0,06 mm.

Dan komen de problemen pas echt om de hoek kijken, omdat je dan nog dichter bij de onmogelijkheden van het 3D printen komt, alle oneffenheden bij het printen worden dan verdrievoudigd.

Een voorbeeld hiervan is, omdat de hoeveelheid filament hierdoor gewijzigd moet worden, lopen wij tegen het probleem op, dat de hoeveelheid filament niet instelbaar is tussen de wanden en boven en onderkant.

De bovenkant, de afdichting van een vierkant blokje bijvoorbeeld, is wat meer filament nodig voor het oppervlak, ga je dit verhogen dan krijg je problemen op de wanden van het vierkante blokje.

Dan zijn we er nog niet de bovenkant moet tenminste 15% overlapping hebben, als wij dit instellen, wordt de opvulling zichtbaar op de zijkanten van het vierkante blokje.

Deze instelling van de overlapping is bedoeld om de opvulling stevig aan de zijkanten vast te maken dit is een goede instelling.

Maar omdat de overlapping niet apart te regelen is tussen de oppervlakte en de invulling ontstaan hierdoor problemen, deze twee moeten apart in te stellen zijn.

Bij een Nozzle van 0,3 mm en een laaghoogte van 0,1 mm is dit nauwelijks een probleem.

Voor ons is dit wel een groot probleem wij willen namelijk het onmogelijke uit een 3D printer halen, en dan wordt je geconfronteerd, met de diverse onvolkomenheden wat de 3D printer betreft, en zijn programma’s om hem te kunnen laten werken volgens onze inzichten.

Dit fenomeen wordt nog erger omdat de invulling in bijna alle gevallen 15% meer filament nodig heeft om een correcte invullingslijn te maken, die nodig is om een goede afdichtingslaag te krijgen, en een stevige constructie te creëren.

Omdat deze overlapping niet apart is in te stellen voor de oppervlakte en de invulling, wordt deze overlapping die nodig is voor een volledige goed afdichtende bovenlaag, zichtbaar op de vierkante vlakken, er komen kleine hobbeltjes op op elke plek waar de invulling de omtrek raakt.

En dat is niet wat wij willen, hier moeten wij op nieuw kiezen tussen twee tot nog toe onvolkomen eigenschappen van de printer en zijn programma.

Dit was het dan zo ongeveer onze ervaring van de laatste maanden, en zijn ontdekkingen, wat we graag anders willen zien, door wat meer instelmogelijkheden.Met vriendelijke groeten Mischa en Herman.This is the end result'm actually pretty happy though to be desired quality of Rostock Printer.

What Simplify3D concerned, I do have a few comments.

To work with 3 color printer are setting very complicated.

It is to do it but you need some insight to what exactly all the settings are designed now, I can not fully appreciate this for someone who is just starting to print, to me there's four years of experience on hand.

My son Mischa and I call therefore a few times a week to share our findings with each other, and this should be your unique name.

Mischa is the owner of a Felix 3D printer and a laser to burn figures in different materials.

He comes over three years now and then a long weekend here he brings his two printers, and his computer, and then we'll try the whole weekend what our five printers capabilities.

The experience and knowledge we gain with this is essential for the well succeed in solving the problems with our printers.

We are always trying to solve the problems with 3D printing, we are together also agree that the basics of 3D printing a lot to be desired.

Almost all the institutions we make are intended to offset the basics of 3D printing, in other words, we all need to play tricks to avoid that something does not go as we wish.

And that is all that in principle the basis of the 3D printing is not correct.

Normally it is printed with a nozzle diameter of 0.3 mm, because we do both attempts to it can not achievable anyway.

we use a standard nozzle of 0.2 mm, and if it really comes there is provided a nozzle will be placed at 0.1 mm, and a layer height of 0.06 mm.

Then the problems really come into play, because you are closer to the impossibilities of 3D printing, all the bumps are then tripled in printing.

An example of this is, because the amount of filament, therefore, must be changed, we run against the problem, that the amount of filament is not adjustable between the walls and the top and bottom.

The top, the sealing of a square block for example, is more filament required for the surface, go raise it then you get problems on the walls of a square block.

Then, the top, we have not yet must have at least 15% overlap, if we set it, the pad will be visible on the sides of a square block.

This setting of the overlap is designed to attach the pad firmly on the sides, this is a good attitude.

But because the overlap does not separately adjustable between the surface and the substance caused by this problem, these two need to set apart his.

When a nozzle of 0.3 mm and a layer height of 0.1 mm, this is hardly a problem.

For us, this is quite a big problem we want to get namely the impossible from a 3D printer, and then you are confronted with the various shortcomings with regard to the 3D printer, and programs to allow him to work according to our views.

This phenomenon is even worse because the filling in almost all cases has required 15% more filament in order to make a correct filling line, which is necessary in order to get a good seal layer, and to create a firm structure.

Because this overlap is not separately is to be imposed on the surface and the filling, this overlap is required for a full well-sealing top layer, visible in the square faces, there will be small bumps on at each place where the substance touches the circumference.

And that's not what we want, here we have to choose between two new hitherto imperfect printer properties and its program.

This was it just about our experience of the last few months, and his discoveries, what we'd like to see changed, through some more settings.Sincerely Mischa and Herman.
Dave


#Dave