Film-Utah
Utah-1965 - Film’s
KREIDLER VESTIGT NIEUWE RECORDS
210 km/u

met een

50 cc-tje!
Foto links: Start voor een proefrit; het achterste deel van de stroom­lijn is hier weggenomen, teneinde voor veranderingen In de afstel­ling gemakkelijk bij de motor te kunnen komen
Negenjaar lang zijn de wereldrecords in de 50 cc klasse voor respectievelijk de kilometer en mijl met vliegende start in het bezit geweest van NSU. Het was indertijd de bekende NSU-rijder H. P. Müller, die met de zogenaamde vliegende ligstoel tot 196 km/u kwam. Dat was een ongelooflijke snelheid, want al had het 50 cc tweetaktmotortje een compressor en al was door de uit­gekiende stroomlijnvorm de luchtweerstand tot een mi­nimum teruggebracht, die 196 km/u betekende toch maar even een verbetering van de 50 en 75 cc records met niet minder dan 46 en 20 km/u. Uit het feit dat de records van NSU negen jaar lang onaangetast bleven, blijkt ook wel dat ze bijzonder scherp gesteld waren.
Maar nu is het dan toch gebeurd. Kreidler had al enige tijd post gevat op de Bonneville zoutvlakte in de Ameri­kaanse staat Utah en daar werden enkele weken geleden
eerst twee records met staande start verbeterd. Zoals we al eerder schreven, werden de kwart mijl en de hele mijl met staande start afge­legd met een gemiddelde van res­pectievelijk 73,95 en 108,28 km/u. Thans, nadat de weersomstandig­heden en de toestand van de record­baan wat verbeterd waren, heeft Kreidler-rijder Rudolf Kunz ook met een ultra-laag stroomlijn-„pro­jectiel" de genoemde records van NSU aan flarden kunnen rijden. Hij kwam tot de volgende resultaten: Eén mijl: 209,215 km/u (heenrit 193,487 km/u en terugrit 225,342 km/u).
Eén kilometer: 210,634 km/u (heen-rit 196.937 km/u en terugrit 224,330 km/u).
Dit was echter nog niet alles, want Kreidler had nog een record­pijl op zijn boog: De 10 km met staande start, welk record op naam stond van Kramer met Zündapp en wel met een gemiddelde van 153,4 km/u. Dit record is door Kreidler omhoog geschroefd tot maar liefst 180,875 km/u, een enorme verbetering dus!
Nooit tevoren zijn met een 50 cc motortje snelheden van meer dan 200 km/u bereikt en Kreidler kan dan ook trots zijn op de bereikte resultaten. Toch is men van mening, dat het nog wel iets sneller kan en als het weer goed blijft, wil men trachten om de nieuwe records (die nog door de FIM erkend moeten worden) nog scherper te stellen.
Kreidlers recordplannen dateerden eigenlijk al van twee jaar. terug. Toen vonden met de in Buenos Aires levende Italiaan Vaifro Meo, die tot 1954 enkele snel­heidsrecords op zijn naam had staan, de eerste bespre­kingen plaats naar aanleiding van het feit, dat men bij Kreidler wel iets zag in een door Meo zelf vervaardigde
recordmachine, althans zag men iets in bepaalde ideeën welke er in verwerkt waren. Uiteindelijk heeft de chef-constructeur van Kreidler, ingenieur Huber, met zijn staf twee recordmachines gemaakt, waarvoor Meo's ontwerp als uitgangspunt diende. Meo had een rij-positie verko­zen die het midden hield tussen een kniel- en lighouding en dit gaf de mogelijkheid, om rondom de tweewieler plus rijder een zeer slanke stroomlijnomhulling te pro­jecteren. De meest ideale stroomlijnvorm is daarna door middel van uitgebreide proefnemingen in de grote wind­tunnel van de technische hogeschool te Stuttgart uitge­kiend.
Parallel met de windtunnelproeven liep de ontwikke­ling van de recordmotoren, waarvoor werd uitgegaan van de race-tweetakten van Kreidler. Maar die zijn wel danig gewijzigd. Bij Kreidler maakte men ,.even" een speciale viertraps compressor, Mahle ontwikkelde de zui­gers en Bosch verzorgde de ontstekingsinstallatie voor het 15.000 toeren motortje. In samenwerking met de Hurth fabriek werd een acht-versnellingsbak gecon­strueerd met elektrische schakeling. Met betrekking tot de motor moet nog opgemerkt worden, dat deze als brandstof een alcoholmengsel heeft, terwijl de koelvloei­stof (dus geen luchtkoeling) ijswater is!
Dit heel bijzondere motortje, waar enorm veel experi­menteel werk in gestoken moet zijn voordat het record­rijp was, levert het indrukwekkende vermogen van 15 pk, wat dus neerkomt op 300 pk/liter!
Aanvankelijk heeft men nog al wat moeilijkheden ge­had doordat er zout binnen de kunststof stroomlijn­omhulling kwam en men heeft dan ook na de eerste proefritten op de zoutvlakte diverse wijzigingen moeten aanbrengen om een en ander goed te krijgen. Maar toen de 3.20 meter lange, slechts 75 cm hege en 100 kg wegen­de tweewieler eenmaal klaar was, ging hij enorm snel ook: 210 km/u komt neer op 1 km in rond 17 seconden
Nog een opname van de record­machine. Om tot een zo gering mogelijke hoogte te kunnen komen, Is de rij-positie voorover liggend, zoals Kunz op de foto geheel rechts laat zien